Etický kodex

Tento etický kodex společnosti Reynaers Aluminium je základním závazkem zaručit důvěru a spolehlivost mezi naší společností a všemi zúčastněnými stranami. Jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou neseme vůči zaměstnancům, dodavatelům, akcionářům, obchodním partnerům a komunitám, ve kterých pracujeme. Hlavním účelem tohoto Etického kodexu je zajistit, aby všechny osoby jednající jménem nebo na účet společnosti Reynaers Aluminium na celém světě vykonávaly svou činnost eticky a v souladu se zákony, předpisy a výslovnými zásadami a pokyny. Na druhou stranu očekáváme, že všichni naši obchodní partneři budou respektovat a jednat podle stejných principů, které jsou uvedeny v tomto dokumentu.

ROZSAH

Etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Reynaers Aluminium po celém světě, včetně dočasných zaměstnanců, jakožto i všech dodavatelů a subdodavatelů společnosti Reynaers Aluminium.

Všichni zaměstnanci mají jasný cíl usilovat o to, aby při své každodenní práci používali dobré úsudky a úvahy. K tomu jim pomohou zvláštní pravidla, která jsou uvedena v tomto dokumentu:
 

 • Respekt a spravedlivé zacházení s našimi zaměstnanci a obchodními partnery
 • Žádná korupce ani porušování antimonopolních zákonů pro zaručení zásady spravedlivé hospodářské soutěže a volného trhu
 • Respektování přírodních zdrojů a dodržování zákonů o životním prostředí s cílem zajistit udržitelné hospodářské podnikání a vyhnout se environmentálním rizikům
 • Dodržování zákonů o ochraně osobních údajů, duševního vlastnictví a soukromí
 • Dodržování všech příslušných zákonů a předpisů

Reynaers Aluminium si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu tento Etický kodex změnit.

RESPEKT A SPRAVEDLIVÉ ZACHÁZENÍ

Od všech zaměstnanců se očekává, že při své práci se budou chovat ohleduplně vůči svým kolegům, obchodním partnerům a všem ostatním, z jakékoli země či kultury. V souladu s tím nepřijímáme žádnou formu obtěžování, diskriminace či jiného chování, které by kolegové nebo obchodní partneři mohli považovat za urážlivé nebo ponižující.

Společnost Reynaers Aluminium je odhodlána usilovat o rozmanitost pracovní kultury, která oceňuje každého jedince bez jakékoli formy diskriminace. V tomto smyslu poskytuje Reynaers Aluminium rovné pracovní příležitosti a spravedlivě zachází se všemi zaměstnanci.

SPRAVEDLIVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A DODRŽOVÁNÍ ANTIMONOPOLNÍCH ZÁKONŮ

Reynaers Aluminium se zavazuje dodržovat nejvyšší standardy spravedlivého chování při jednání se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a dalšími obchodními partnery. Očekává se, že všichni zaměstnanci společnosti Reynaers Aluminium budou respektovat volnou soutěž a budou dodržovat mezinárodní principy, které jsou uvedeny v Global Compact OSN, stejně jako místní protikorupční zákony. Je zakázáno, aby se podílely na nesoutěžních dohodách s třetími stranami a na hledání nebo přijímání výhod pro sebe nebo pro jakékoli úzké vztahy. Reynaers Aluminium netoleruje žádný druh korupce, úplatkářství či jakéhokoli protiprávního poskytování výhod. Jakékoli výhody slíbené nebo přijaté s úmyslem ovlivnit rozhodovací proces, a to jak pro obchodní partnery, tak pro veřejné činitele, jsou zakázány. Nabídku darů nebo jiných laskavostí lze poskytnout nebo udělit pouze za předpokladu, že jsou v souladu s místně uznávanou dobrou obchodní praxí a jsou transparentní a rozumné, a to jak s ohledem na hodnotu, tak na četnost, bez očekávání jakéhokoli druhu návratu.

Reynaers Aluminium se zavazuje zveřejnit informace o našich obchodních aktivitách a výkonnosti v souladu s platnými zákony a předpisy. Zaměstnanci společnosti Reynaers Aluminium nesmí zneužít informace o společnosti a jejím vlastnictví pro prospěch svůj osobní nebo jakékoli třetí strany.

RESPEKTOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Společnost Reynaers Aluminium je pevně odhodlána navrhovat udržitelná řešení a vynakládá velké úsilí na výzkum a vývoj energeticky účinných systémů s ohledem na přírodní zdroje. To znamená, že dodržujeme všechny příslušné zákony, předpisy a normy v oblasti životního prostředí, ale také implementujeme účinný systém environmentálního managementu, který identifikuje a eliminuje potenciální rizika pro životní prostředí. V tomto smyslu se společnost Reynaers Aluminium zavazuje vyhnout se používání nebezpečných látek a nahradit je bezpečnými (schválenými) nebo méně nebezpečnými alternativami.

Abychom zajistili bezpečnou manipulaci, přepravu, skladování, recyklaci, opětovné použití a likvidaci, identifikujeme, spravujeme a odstraňujeme látky, které představují nebezpečí pro životní prostředí a dodržujeme veškeré platné zákony o označování látek a směsí, recyklaci a likvidaci. Snažíme se snižovat nebo eliminovat odpady všech typů, včetně vody a energie, provádíme vhodná ochranná opatření během výrobních a údržbových procesů recyklací opětovným použitím nebo náhradou materiálů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A SOUKROMÍ

Ochrana práv duševního vlastnictví, ochrana dat a respektování soukromí společnosti Reynaers Aluminium, zaměstnanců, dodavatelů a dalších obchodních partnerů je odpovědností všech stran (ať už jako správce údajů nebo jako zpracovatele dat). Veškeré informace a práva duševního vlastnictví musí být používány oprávněně, s péčí a respektem, přičemž je třeba se vyhnout jejich zneužití a předcházet škodám. Neoprávněný poskytnutí informací je přísně zakázáno.

Společnost Reynaers Aluminium uzavírá se všemi svými dodavateli zvláštní dohodu o mlčenlivosti a ochraně informací (nebo obdobná smluvní ustanovení).

DALŠÍ ZÁKONY A PŘEDPISY

Reynaers Aluminium se zavazuje dodržovat veškeré platné zákony a předpisy, z nichž některé jsou uvedeny níže:

Pracovní a lidská práva

Podporovat a jednat v souladu se zásadami Global Compact OSN, Všeobecné deklarace lidských práv OSN a Mezinárodní organizace práce o základních principech a právech při práci v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí. To platí zejména pro:

 • Dětskou pracovní sílu: V žádném případě nesmí být povoleno zaměstnávat osoby mladší 15 let, protože to nezletilým osobám brání splňovat požadavky povinné školní docházky a může to poškodit jejich zdraví a vývoj.
 • Nucené práce: V každém případě jsou nucené nebo povinné práce zakázány.
 • Odměny a pracovní dobu: Zaměstnanci musí svoji odměnu vždy dostat včas a musí být dodržovány příslušné zákony a předpisy týkající se pracovní doby, mezd, dávek a dovolené.

Zdraví a bezpečnost

Dodržovat platné zákony a nařízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí, aby se zabránilo nehodám a zraněním.

 • Prevence úrazů a vystavení chemickým látkám: Odstranit veškerá fyzická a chemická nebezpečí tam, kde je to možné a zavést postupy pro řízení, sledování a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání. V každém případě musí zaměstnanci používat odpovídající osobní ochranné pomůcky. Pracovníci musí mít právo odmítnout nebezpečné pracovní podmínky bez obav z odvetných opatření do doby, než se vedení společnosti náležitě zaměří na příčiny jejich obavy.
 • Nouzová prevence a příprava: Předvídat, identifikovat a posuzovat mimořádné situace a minimalizovat jejich dopad prováděním nouzových plánů a postupů.
 • Ergonomie: Identifikovat, hodnotit, kontrolovat a zlepšovat vystavení pracovníků fyzicky náročným úkolům, včetně ruční manipulace s materiálem, zvedání těžkých břemen, dlouhodobého stání a vysoce frekventovaných nebo silových úkolů.

Daně

Reynaers Aluminium projevuje etické daňové chování a řádně platí daně v zemích, kde jsou požadovány. Udržujeme silný vztah s vládami. Transparentnost a důvěra jsou zakotveny v našich obchodních principech a firemní kultuře, a hrají tak důležitou roli ve způsobu, jakým spolupracujeme s daňovými úřady po celém světě. Reynaers Aluminium vždy jedná v souladu se všemi platnými daňovými zákony a předpisy. Naším cílem je důsledně dodržovat ducha a literu zákonů. Jakákoli činnost související s plánováním naší daňové pozice musí být v souladu s běžnou obchodní činností a v souladu s naší celkovou strategií.

PŘIJETÍ PRAVIDEL DODAVATELI A JEJICH SUBDODAVATELI

Očekáváme, že všichni naši dodavatelé (včetně nezávislých pracovníků), obchodní partneři a jejich subdodavatelé budou plně respektovat pravidla uvedená v tomto kodexu, jednat v souladu s nimi a dále je uplatňovat ve vlastním dodavatelském řetězci.

V případě tématu „Respektujte přírodní zdroje a vyhýbejte se rizikům pro životní prostředí“ dodavatelé pravidelně kontrolují používání nebezpečných látek a nahrazují je bezpečnými (schválenými) nebo méně nebezpečnými alternativami.

Dodavatelé umožní společnosti Reynaers Aluminium kontrolovat dodržování tohoto Etického kodexu tím, že bude moci přezkoumávat záznamy, zásady a postupy a organizovat pohovory s personálem. Očekává se, že dodavatelé umožní přístup ke svým zařízením, záznamům a dokumentacím a zajistí potřebnou spolupráci svých zaměstnanců.

Pokud společnost Reynaers Aluminium identifikuje jakýkoli nedostatek, dodavatel musí navrhnout plán na jeho odstranění a předložit jej ke schválení společnosti Reynaers Aluminium.

S výhradou smluvních podmínek může Reynaers Aluminium ukončit obchodní vztah s dodavatelem, který tento Etický kodex nedodrží. V případě potřeby může Reynaers Aluminium oznámit jakékoli porušení tohoto Etického kodexu příslušným orgánům.

ŽÁDNÁ PRÁVA NEVYTVOŘENA

Tento Etický kodex je prohlášením o základních principech, zásadách a postupech společnosti Reynaers Aluminium, které řídí zaměstnance a zástupce společnosti Reynaers Aluminium. Nevytváří žádná práva pro zákazníky, dodavatele, konkurenty, akcionáře ani jiné osoby či subjekty.